Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Υπαναχώρησης

Α3. Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Υπαναχώρησης.
Στους πελάτες – καταναλωτές, δηλ. κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμβάλλεται από απόσταση και δεν ενεργεί για λόγους οι οποίοι εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβάσεις από απόσταση με το GENIKO EMPORIO υπό τους παρακάτω όρους :
3α. Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Α.- Το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη–καταναλωτή από τη σύμβαση με το GENIKO EMPORIO ασκείται ρητώς, με σαφή δήλωση και αναιτιολογήτως, δηλ. χωρίς την υποχρέωση να αναφέρονται οι λόγοι αυτής.
Β.- Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις περιπτώσεις συμβάσεων πώλησης αγαθών λήγει σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του αγαθού από τον πελάτη-καταναλωτή ή από τυχόν ορισμένο αντιπρόσωπό του ή σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών.
Γ.- Για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο πελάτης–καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης που προσαρτάται στο παρόν ως παράρτημα 1, είτε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση περί της απόφασής του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και απευθύνει τη σχετική δήλωση αποκλειστικά εντός της παραπάνω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, ιδίως με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την :

GENIKO EMPORIO
Υπ΄όψη Κου Ιωάννη Μ. Ζαγοριανού
Λένορμαν 170
Αθήνα 10444
ΑΦΜ EL164207273
ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Γ.Ε.Μ.Η 150858520000
E-Mail : info@genikoemporio.com
Τηλ. : +30 211 234 0686

3β. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Με την παραπάνω έγκυρη και εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες :
A.- Ο πελάτης–καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει στο GENIKO EMPORIO τα ληφθέντα αγαθά – παροχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η προθεσμία τηρείται εάν ο πελάτης – καταναλωτής επιστρέψει τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Ο πελάτης – καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής, έντυπο εγγύησης, κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
Β.- Ο πελάτης–καταναλωτής βαρύνεται με τα συνήθη έξοδα αποστολής στο GENIKO EMPORIO της επιστροφής των αγαθών και φέρει τον σχετικό κίνδυνο μέχρι την επιστροφή τους στο GENIKO EMPORIO.
Γ.- Το GENIKO EMPORIO οφείλει να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη-καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εξαιρουμένων των τυχόν πρόσθετων εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του πελάτη–καταναλωτή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης, τον οποίον το GENIKO EMPORIO προσφέρει.
Δ.- Το GENIKO EMPORIO δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο πελάτης–καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Ε.- Εάν ο πελάτης–καταναλωτής δεν μπορεί να αποδώσει ή να επιστρέψει στο GENIKO EMPORIO το ληφθέν αγαθό – υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει ή προβαίνει σε επιστροφή ή απόδοση αυτών σε κατάσταση χειρότερη από την αρχική του, υποχρεούται να καταβάλλει στο GENIKO EMPORIO ανάλογη αποζημίωση, εφόσον η χειροτέρευση του αγαθού – υπηρεσίας αποδίδεται σε μεταχείριση του αγαθού πέραν εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ως «διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών» νοείται η εξέταση και δοκιμή αντιστοίχου αγαθού–παροχής, όπως αυτή θα πραγματοποιείτο κατά τη συνήθη πρακτική σε φυσικό κατάστημα.
ΣΤ.- Ο πελάτης–καταναλωτής εξαιρετικά δεν δικαιούται της παραπάνω υπαναχώρησης στις περιπτώσεις αγοράς σφραγισμένων προϊόντων λογισμικού και εν γένει αγοράς προϊόντων με ψηφιακό περιεχόμενο, εφόσον:
α.  Έχει αποσφραγίσει αυτά από τη συσκευασία τους μετά την παράδοσή τους από το GENIKO EMPORIO και
β. Το GENIKO EMPORIO έχει παράσχει στον υποψήφιο πελάτη πριν τη σύναψη της σύμβασης διά του δικτυακού τόπου της ή με οιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαλειτουργικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος που εμπεριέχει ψηφιακό περιεχόμενο με αντίστοιχο υλικό και λογισμικό, καθώς για τις γενικές λειτουργικές δυνατότητές του.
Ε. Το GENIKO EMPORIO δεν υποχρεούται να εφαρμόσει την διαδικασία της επιστροφής σε περίπτωση που το προϊόν της παραγγελίας του πελάτη έχει κατασκευαστεί κατόπιν ειδικών οδηγιών που δόθηκαν από τον πελάτη και δεν αποτελεί τυποποιημένο προϊόν που είναι αναρτημένο διαδικτυακά είτε σε έντυπη μορφή που να φέρει τα αναγνωριστικά (λογότυπο) του GENIKO EMPORIO – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ.

Αποστολή Προϊόντων

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι μεταφορικές εταιρίες και όχι οι εταιρίες ταχυμεταφοράς (κούριερ) παραδίδουν επί πεζοδρομίου. Για παραδώσεις σε όροφο ή οπουδήποτε αλλού πέρα πεζοδρομίου, πιθανότατα να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν υπογράψετε για την παραλαβή τους, έλεγξε ότι τα προϊόντα σας είναι σε άριστη κατάσταση. Με την υπογραφή σας επιβεβαιώνεται ότι όποια κι αν είναι η κατάσταση των προϊόντων, συμφωνείτε και τα παραλαμβάνετε. Αφού υπογράψετε, η μεταφορική εταιρία δεν έχει πια ευθύνη για την κατάσταση των προϊόντων που σας παρέδωσε μόλις.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.genikoemporio.com και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.genikoemporio.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Cookie Policy

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί «cookies» ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει την δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για τις επιλογές και τις ενέργειες του χρήστη στην ιστοσελίδα της, για το Περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση εντός της ιστοσελίδας. Τα ανωτέρω στοιχεία η επιχείρηση θα μπορεί στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει προς επεξεργασία. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την εταιρεία προκειμένου να προσφέρει προσωποποιημένο περιεχόμενο. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση των cookies. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η επιχείρηση με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ, η οποία εδρεύει στη Αθήνα, Λένορμαν 170 ΤΚ 10444, ΑΦΜ 164207273, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, Τηλ: 211 234 0686, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@genikoemporio.com. Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση κατά τα ανωτέρω το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Call Now Button